Dla rodziców

KSZTAŁTOWANIE GOTOWOŚCI DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA

Dla rodziców

KSZTAŁTOWANIE GOTOWOŚCI DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA

1. Doskonalenie percepcji wzrokowej
-opowiada i interpretuje treść obrazka
-zauważa i opisuje cechy przedstawionych postaci i przedmiotów
-potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące treści obrazka
-odgaduje o którym obrazku opowiada nauczyciel
-przewiduje, co może przedstawiać ilustracja na podstawie kolejno odsłanianych fragmentów
-porównuje dwa obrazki różniące się 6 szczegółami lub więcej
-dostrzega zmiany w uprzednio oglądanym układzie elementów
-rozpoznaje takie same symbole i znaki graficzne
-układa klocki wg wzoru i własnego pomysłu np. z mozaiki geometrycznej
-składa wg wzoru i bez niego obrazki pocięte na wiele części np. puzzle
-potrafi odwzorowywać na kratkowanej kartce przedmiot narysowany z figur geometrycznych lub przenieść rysunek w formie odbicia lustrzanego.

2. Nabywanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej
-potrafi dokładnie obrysować kształty, korzystając z szablonów
-umie naklejać na karton własną kompozycje z wydartych z papieru określonych kształtów
-posługuje się poprawnie przyborami do pisania
- trzyma prawidłowo ołówek, kredkę, flamaster
-stosuje odpowiedni nacisk w zależności od rodzaju przyboru, którym się posługuje
-potrafi rozpoznać kod i zgodnie z nim pokolorować obrazek
-zachowuje prawidłowy kierunek od lewej do prawej strony, np. przy rysowaniu lub układaniu wzorów
-posługuje się prawidłowo nożyczkami, wycinając dowolne kształty, drobne ozdobne elementy, wzory po wyznaczonej linii
-odwzorowuje różne wzory graficzne
-umie dokładnie narysować po linii i wykropkowanym śladzie
-odrysowuje kształty przez kalkę techniczną

3. Orientacja na kartce papieru
-potrafi narysować lub ułożyć elementy na kartce papieru według wzoru
-określa miejsce na kartce papieru, wskazując środek kartki, górny lewy i prawy róg, dolny lewy i prawy róg
-rysuje na kratkowanym papierze według instrukcji nauczyciela lub podanego wzoru tworząc szlaczki i labirynty

4. Doskonalenie percepcji słuchowej
-uczestniczy w zabawach rytmicznych
-powtarza usłyszany rytm
-odtwarza rytm według zaprezentowanego wzoru graficznego
-układa schemat graficzny do usłyszanego rytmu
-rozpoznaje i nazywa dźwięki z najbliższego otoczenia oraz odgłosy przyrody
-wskazuje obrazki pasujące do usłyszanych odgłosów, np. szum morza, ruch uliczny, śpiew ptaków
-określa rodzaj i kierunek skąd dochodzi dźwięk
-potrafi wybrać spośród wielu przedmiotów dwa, które wydają taki sam dźwięk
-potrafi policzyć usłyszane dźwięki i odwzorowywać ich liczebność za pomocą drobnych przedmiotów, określonych znaków lub rysując kreski
-dzieli zdanie na wyrazy
-porównuje długość zdań, np. przeliczając liczbę wyrazów na palcach
-wskazuje miejsca określonego wyrazu w zdaniu
-dzieli wyrazy na sylaby
-wymienia kolejne sylaby w wyrazie i układa z elementów model sylabowy wyrazu
-liczy sylaby i porównuje długość wyrazów
-wskazuje przedmiot, którego nazwa zawiera określoną liczbę sylab
-rozwiązuje zagadki z podaniem pierwszej sylaby, nazwy lub wymyśla wyrazy rozpoczynające się wskazaną sylabą
-dokonuje syntezy słuchowej wyrazu wypowiadanego sylabami
-wyodrębnia głoski w wyrazie
-wskazuje obrazek, którego nazwa rozpoczyna się i kończy podaną głoską
-nazywa głoski w nagłosie, w wygłosie lub w środku wyrazu o prostej budowie fonetycznej
-wymienia kolejne głoski w wyrazach jednosylabowych i dłuższych
-umie wyodrębnić wyrazy różniące się jedną głoską, np. pólka- bułka, mata- łata, kot- koc

5. Korzystanie z książek
-uważnie słucha opowiadań i wierszy przedstawionych przez nauczyciela
-rozumie treść wysłuchanego utworu i potrafi wypowiedzieć się na jego temat
-odtwarza treść opowiadania zgodnie z kolejnością zdarzeń
-wczuwa się w przeżycia bohaterów literackich
-próbuje formułować główną myśl opowiadania
-tworzy własne książeczki, rysując kolejne sceny znanego opowiadania lub bajki albo wymyślone przez siebie historie
-wie, że w książkach można odnaleźć informacje na określony temat
-zna kolejne etapy powstawania książki
-szanuje książki i potrafi korzystać z nich tak, aby nie uległy zniszczeniu

6. Rozumienie informacji przedstawionych w formie symbolu
-wybiera napis oznaczający imię, aby własną pracę plastyczną
-rozumie znaczenie wybranych znaków drogowych
-zna oznaczenie niebezpiecznych miejsc, np. skrzynka elektryczna
-rozpoznaje wyrazy wprowadzone do czytania globalnego w powiązaniu z obrazkiem lub przedmiotem
-posługuje się znakami synoptycznymi oznaczającymi wybrane zjawiska atmosferyczne
-wie, co oznacza symbol recyklingu i zna oznaczenia pojemników do segregowania odpadów
-tworzy symbole w trakcie konstruowania gier planszowych
-rozpoznaje napisy oznaczające ważne instytucje użyteczności publicznej i sklepy, np. Poczta, AGD, ZOO
-rozumie, że informacje można przedstawiać w formie symbolicznego zapisu, np. symbole oznaczające cechy przedmiotów: kolor, wielkość, kształt.