Informacje o żywieniu

Informacje o żywieniu

Informacje o żywieniu Informacje o żywieniu dzieci w Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach

1. Obiady wydawane są w podanych niżej godzinach: dla dzieci z Oddziału Przedszkolnego: 11:30 - 12:15 dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum: 12:25 - 13:00

2. Opłata za 1 posiłek dla ucznia wynosi: 4,00 zł.

3. Opłaty za posiłki uiszcza się w wyznaczonych dniach oraz godzinach u szkolnej intendentki w sekretariacie Szkoły, za cały miesiąc z góry, do 26 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłata jest wnoszona.

4. Informacje o terminie zapłaty za obiady można znaleźć na stronie internetowej szkoły, na drzwiach wejściowych do szkoły, przedszkola oraz świetlicy.

5. W przypadku choroby, nieobecności dziecka w szkole/przedszkolu obiady można odwoływać najpóźniej w danym dniu do godziny 8:15, na tej podstawie kwota ta będzie odliczona przy wpłacie za kolejny miesiąc.

Nr telefonu: 32 219-66-58 wew. 29

6. W związku z organizacją żywienia zbiorowego nieobecność dziecka na obiedzie spowodowaną wyjściem zorganizowanym (np. wycieczka, wyjście do kina, teatru) należy zgłosić 3 dni przed planowanym terminem wyjścia.

7. Kwoty za obiady odwołane w czerwcu będą zwracane na konto rodziców (po przekazaniu pisemnej deklaracji w miesiącu czerwcu).

8. W czerwcu w ostatnim tygodniu żywieniowym obiadów nie będzie można odwołać. 9. W uzasadnionych przypadkach, w miarę możliwości organizacyjnych stołówki szkolnej, uczniowie będą mogli skorzystać z niezamówionego wcześniej posiłku po uiszczeniu należnej opłaty najpóźniej w dniu jego wydania.

Serdecznie proszę o zastosowanie się do powyższych punktów. Dziękuję