Integracja

Integracja

INTEGRACJA w edukacji to wielokierunkowe działanie mające na celu włączanie dzieci niepełnosprawnych do środowiska szkolnego tam gdzie uczą się ich pełnosprawni rówieśnicy.

Nauczanie integracyjne polega na uwzględnieniu specyficznych potrzeb edukacyjnych i społecznych uczniów niepełnosprawnych, na stwarzaniu odpowiednich warunków poprzez system działań wspierających, które pozwalają na zaspokojenie tych potrzeb. Zapisy Ustawy o systemie oświaty z 1991r zapewniają możliwość pobierania nauki przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, zgodnie z indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w szkole specjalnej, szkole integracyjnej lub szkole ogólnodostępnej.

Zapisy te zapewniają każdemu dziecku równy dostęp do edukacji i są zgodne ze standardami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej, gdzie zwraca się szczególną uwagę na kształcenie dzieci i młodzieży niezależnie od doświadczanych różnic. W klasie integracyjnej pracuje zwykle dwóch nauczycieli: nauczyciel przedmiotu i pedagog specjalny - nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne (oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, logopeda, terapeuta, socjoterapeutka, psycholog).