Konkursy bieżące ogłoszenia

ROK SZKOLNY

Międzyszkolny konkurs plastyczny pt. „Jesień w parku, w lesie i w sadzie”

Cele konkursu:

- propagowanie sztuki origami jako atrakcyjnego sposobu spędzania czasu wolnego, - rozbudzenie postawy twórczej u dzieci i zachęcenie do poszukiwania nowych rozwiązań, - rozwijanie kreatywności, wrażliwości estetycznej, zdolności koncentracji, wyobraźni, sprawności manualnej, - promocja szkoły i świetlicy.
Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu plastycznego pod tytułem „Jesień w parku, w lesie i w sadzie” jest świetlica szkoły podstawowej Zespołu Szkół nr 9 w Tychach. 2. Adresatem konkursu są świetlice tyskich szkół podstawowych.
3. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I - III szkoły podstawowej uczęszczających do świetlicy szkolnej.
4. Uczestnicy wykonują indywidualną pracę plastyczną pt. „Jesień w parku, w lesie i w sadzie”.
5. Praca powinna być wykonana techniką origami. Format pracy plastycznej: A3. 6.Każda praca powinna być opatrzona kartą informacyjną umocowaną w prawym dolnym rogu zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, klasę, nazwę szkoły, numer telefonu, adres email, imię i nazwisko nauczyciela, pod którego opieką praca została wykonana.
7. Poprzez dostarczenie pracy do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla potrzeb konkursu. (załącznik nr 1).
8. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
9. Prace przechodzą na własność Organizatora. 10. Termin dostarczenia prac upływa 25 października 2013r. UWAGA! Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę.
11. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i upominków wyróżnionym uczniom, odbędzie się w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół nr 9 w Tychach dnia 5 listopada o godzinie 13.45.
12. Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac według następujących kryteriów: pomysłowość, oryginalność i wyobraźnię w zakresie przedstawienia tematu, atrakcyjność wizualną, estetykę wykonania, właściwy dobór użytego papieru. 13. Wszelkie decyzje dotyczące przebiegu konkursu podejmuje Organizator.
14. Decyzje Organizatora, co do przyznania nagród są nieodwołalne. Koordynator konkursu: Nauczyciel świetlicy Ewelina Błaszczuk- Mol

Świetlicowy konkurs pt. „Bezpieczny w drodze, w szkole i w świetlicy”

Cel konkursu: * przypomnienie i utrwalenie zasad bezpieczeństwa na drodze, w szkole i w świetlicy; * wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa; * wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i bezpieczeństwo; * kształtowanie umiejętności współdziałania i pracy w grupie; * wyrabianie umiejętności zdrowej rywalizacji.

Zasady konkursu: - konkurs przeznaczony jest dla uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej; - w konkursie biorą udział 3-osobowe drużyny. W skład, których wchodzi przynajmniej 1 uczeń z klasy I. - do konkursu należy zgłaszać się do czwartku, do obiadu (tj. do 19.09.2013. do godz. 12.25). Konkurs odbędzie się w najblliższy piątek tj.20.09.2013r. w godz. 13.40-14.45

Zapraszamy!!!
Organizator: świetlica szkolna
Koordynator: Elżbieta Krzyżanowska

ROK SZKOLNY 2012/2013
Zapraszamy uczniów i nauczycieli szkół podstawowych do udziału w I warsztatach: ”Zamień śmieci w fajne rzeczy”
W trakcie warsztatów nauczymy się jak pomysłowo wykorzystać surowce wtórne, takie jak makulatura, opakowania, plastik, realizując własne niepowtarzalne pomysły i mieć z tego mnóstwo przyjemności.
I. Organizator. Szkoła Podstawowa nr 40 z OddzIałami Integracyjnymi im. gen. J. Ziętka w Tychach

II. Cele - ćwiczenie ekspresji i inwencji twórczej
- rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie
- utrwalenie poprawnych nawyków i zachowań w duchu ekologii
III. Warunki uczestnictwa.

1. Szkołę reprezentuje drużyna, składająca się do 8 osób, w tym 4 osoby z orzeczeniem/opinią PPP. 2. W warsztatach uczestniczą uczniowie klas I-VI. 3. Do dnia 30.04.2013 r. opiekun grupy zobligowany jest do potwierdzenia uczestnictwa (załącznik 1) oraz dostarczenie zgody (załącznik nr 2) na publikacje wizerunku uczestnika warsztatów na stronie internetowej szkoły: www.sp40.tychy.pl 4. Organizator zapewnia materiały niezbędne do wykonania prac. 5. Wykonane prace przechodzą na własność organizatora. 6. Prosimy by uczestnicy posiadali stosowny, wygodny strój do zajęć warsztatowych