Realizowane programy

PROGRAMY REALIZOWANE w Szkole Podstawowej nr 40 z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. J. Ziętka w Tychach

Nowatorska szkoła- nowa jakość w systemie doskonalenia nauczycieli” Projekt realizowany w ramach priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dzianie 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”

OKRES REALIZACJI: 01.09.2013- 31.08.2014

Projekt „Nowatorska szkoła…” kierowany jest do nauczycieli tyskich placówek oświatowych, które dzięki przystąpieniu do projektu objęte zostaną wsparciem Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji. Wsparcie przede wszystkim polegać będzie na zdiagnozowaniu indywidualnych potrzeb jednostek oświatowych, a następnie stworzeniu Rocznego Planu Wspomagania placówki i objęciu szkoleniami odpowiadającymi na potrzeby danej jednostki.

Realizacja projektu ma za zadanie przyczynić się do podniesienia kwalifikacji i umiejętności poszczególnych nauczycieli oraz wpłynąć na wzrost jakości pracy szkoły, co przełoży się na uczniów i rodziców, dając szansę optymalnego rozwoju i lepszego zaspokajania potrzeb edukacyjnych i wychowawczych. CAŁKOWITY KOSZT PROKEKTU: 451 696 zł, Liczba placówek oświatowych objętych wsparciem: 15, Liczba osób objętych wsparciem: 520

Projekt "Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych" dąży do wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępnie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci poprzez indywidualizację procesu kształcenia.

Program edukacyjny "Śniadanie daje moc", którego celem jest zwiększanie świadomości dzieci na temat zdrowego odżywiania się oraz roli śniadania w diecie każdego młodego człowieka.

Pierwsze koty za płoty na drodze do Europy. Rozwój kompetencji kluczowych uczniów tyskich szkół podstawowych.

Ocenianie kształtujące i SUS OK - program realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej przy współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, pod nazwą Ocenianie Kształtujące.

"Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”- program finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, to największy projekt edukacyjny w Polsce.

Rządowy program - "Radosna Szkoła"- w którym udział zaskutkował wsparciem finansowym na pomoce dydaktyczne do miejsca zabaw w szkole.

Program "eTwinning". To edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Umożliwia nauczycielom i uczniom współpracę z innymi szkołami oraz prowadzenie wymiany informacji i materiałów do nauki.

Innowacje, programy własne nauczycieli. Tenis10 to program poświęcony dzieciom do ukończenia dziesiątego roku życia, stawiającym pierwsze kroki w tenisie.