Regulamin świetlicy

Regulamin świetlicy

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ Świetlica szkolna wspomaga i uzupełnia pracę szkoły w zakresie opieki, działań wychowawczych oraz dydaktycznych. Świetlica jest czynna w godzinach od 7.30 do 16.00 Odpowiedzialność za dzieci przebywające na terenie szkoły przed godz. 7.30 i po godz. 16.00 ponoszą rodzice/opiekunowie dzieci. Ze świetlicy szkolnej korzystać może każdy uczeń szkoły. Pierwszeństwo mają uczniowie klas I-III oraz uczniowie, których rodzice pracują. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest przedłożenie wypełnionej przez Rodziców „Karty zapisu do świetlicy szkolnej”. Świetlica przejmuje opiekę nad dzieckiem od momentu, w którym zgłosi ono swoją obecność wychowawcy świetlicy. Zmiany dotyczące samodzielnego wyjścia dziecka ze świetlicy szkolnej lub osób upoważnionych do odbioru dziecka prosimy zgłaszać pisemnie u wychowawców świetlicy. Osoby korzystające ze świetlicy powinny posiadać obuwie zmienne. W świetlicy będą prowadzone różne zajęcia – prosimy o zaopatrzenie dziecka w odpowiednie przybory, strój: (np. zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej- obuwie i strój sportowy, zajęcia plastyczne- okrycie wierzchnie, wyjścia na dwór - strój zgodny z pogodą). Informacje o zajęciach planowanych w danym tygodniu znajdują się na tablicy informacyjnej w świetlicy szkolnej. Prosimy także, aby dzieci przynosiły ze sobą jedzenie i picie (świetlica nie zapewnia wyżywienia – z wyjątkiem opłaconych przez Rodziców obiadów). Uczniowie przebywający w świetlicy mają obowiązek dostosować się do Regulaminu, harmonogramu i planu zajęć w świetlicy. Ponadto uczeń: każdorazową chęć wyjścia ze świetlicy zgłasza wychowawcy świetlicy, podczas zajęć świetlicowych zabrania mu się przebywania na korytarzu szkolnym, powinien szanować wspólne dobro (sprzęt, gry, książki itp.), oszczędnie gospodarować materiałami oraz dbać o ład i porządek. Uczniowie przebywający w świetlicy pozostawiają swoją garderobę (kurtki, obuwie itp.) w szatni. Za tornistry, zabawki, gry będące własnością prywatną dzieci, odpowiedzialność ponoszą ich właściciele.