SuS OK

NASZA SZKOŁA JEST SZKOŁĄ UCZĄCĄ SIĘ

Szkoła Ucząca Się się to program realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Szkoły uczestniczące w programie wspólnie określają standardy dobrej i twórczej szkoły oraz wspierają się wzajemnie w podnoszeniu jakości pracy. Jesteśmy jedną z sześciu tyskich szkół, które przystąpiły do tego programu.

Na początku ubiegłego roku szkolnego zorganizowaliśmy spotkania wszystkich grup zainteresowanych zmianą jakości pracy szkoły. Uczniowie - wspierani przez opiekunów samorządu szkolnego, rodzice – przedstawiciele klas, nauczyciele i inni pracownicy szkoły w trakcie 4 spotkań dyskutowali na temat mocnych stron i problemów szkoły. Wyłoniono wspólnie dwa obszary, w których zmiany będą korzystne dla wizerunku i funkcjonowania szkoły, są to:

1. Efekty kształcenia i wychowania, 2. Nauczanie i uczenie się.

W obrębie tych obszarów sformułowaliśmy dwa cele, których realizacja wpłynie na poprawę pracy szkoły i atmosferę w niej panującą . Celami tymi są: 1. Dzięki wdrażaniu elementów OK uczniowie poprawiają wyniki nauczania. 2. Szkoła propaguje dobre wzorce zachowań. W organizacji materiałów pomaga nam www.kozbor.pl

Zgodnie z zaplanowanymi zadaniami prace nad poprawą jakości pracy szkoły będą trwały 2 lata. Zespół nauczycieli opracował plan działań oraz harmonogram zadań. Cała Rada Pedagogiczna weźmie udział w realizacji wytyczonych celów. Rodzice na zebraniach będą informowani o przebiegu i efektach prac. W trakcie działań zostaną przeprowadzone ankiety wśród uczniów , ich rodziców i innych pracowników szkoły na temat postępu programu SUS-OK